skip to Main Content

Cabina d’inspecció

Punt d’inspecció manual de residus impropis.

En aquesta cabina els operaris recuperen manualment diversos materials com la ferralla, l’alumini, bateries, extintors… i altres residus impropis que puguin malmetre els equips.

El rebuig retirat a la cabina d’inspecció s’emmagatzema en un contenidor i posteriorment serà gestionat al dipòsit controlat (ex. tèxtils, pals…).

A la cabina d’inspecció se segreguen materials que poden ser reciclables (ferralla de ferro, ferralla d’alumini) i d’altres residus impropis (bateries, extintors..), que s’envien posteriorment a gestors autoritzats externs al CTRM perquè en facin el tractament corresponent.

La resta de residus seguiran el seu procés cap a l’equip obre-bosses.

Back To Top