skip to Main Content

Planta de bioestabilització

Planta de tractament (estabilització i higienització) de la fracció orgànica (MOR).

La fracció orgànica (MOR) recuperada durant tot el procés de triatge es sotmet durant sis setmanes a un tractament biològic aerobi que permet estabilitzar i higienitzar el material. Un pont d’alimentació introdueix la MOR en el reactor. Dins aquest espai, una rotopala fa avançar la MOR alhora que la barreja (descendint fins a un màxim de 3 metres avall) i l’aireja, per activar-ne la fermentació. El reactor disposa també d’un sistema de ventilació i reg, a més de la recollida de lixiviats per via del paviment. El procés s’esdevé en dues etapes: en la primera, la fermentació, és quan hi ha un elevat consum d’aigua i d’oxigen i una alta temperatura i es descomposa la MOR en molècules senzilles. En la segona, l’estabilització, se succeeixen reaccions més temperades i es degraden els materials més estables, com la cel·lulosa. El reactor té un cabal nominal de tractament de 10 T/h nom (fins a 43.000 T anuals).

El material bioestabilitzat encara conté petits materials inerts de rebuig que caldrà separar. És per això que serà enviat a la planta de refí, concretament al garbell rotatiu.

Back To Top