skip to Main Content

Fossar de descàrrega

Zona de descàrrega de camions, captació dels residus pel pop, i trasllat a la cinta.

Els camions vessen els residus a uns fossars a través d’un moll de descàrrega. Aquest moll disposa de 5 portes d’obertura ràpida per evitar fuites d’olors. Aquest espai té una capacitat de 2.400 m3. Un sistema de semaforització facilita aquesta tasca. S’utilitzen dos pops penjats dels ponts-grua per carregar els residus a l’alimentador de plaques situat a la capçalera de línia i així poder iniciar el seu tractament.

L’operador del pont grua i dels pops de càrrega inspecciona el material descarregat pels vehicles i en retira els impropis (anomenats així als materials que no haurien de ser en aquest procés). Aquest tipus de residus s’emmagatzemen a la zona de rebuig annexa al fossar fins a la seva posterior trituració.

Back To Top