skip to Main Content

Inductor de Focault

Sistema de segregació de l’alumini.

Un inductor repèl, per electromagnetisme, l’alumini de la resta de materials de rebuig.

L’alumini recuperat es compacta a la premsa de metalls, per tal de fer-ne bales. Les bales seran recollides per gestors externs pel seu reciclatge.

El rebuig resultant serà traslladat a la premsa de rebuig.

Back To Top